lavastone

POLITYKA

PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna dla Potencjalnych Klientów Lavastone Michał Kwaśnik 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LAVASTONE z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kiełczowska 22A/8, 51-315 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców jako LAVASTONE Michał Kwaśnik, ul. Kiełczowska 22A/8, 51-315 Wrocław, NIP: 895-178-62-40, zwana dalej Administratorem.

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
2.1. zachęcamy do kontaktu z właścicielem firmy, z którym się Państwo kontaktujecie w sprawie naszej oferty i / lub
2.2. wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:
na adres e-mail: lavastone.office@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
3.1.niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
3.2.niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
3.3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3.4. oferowania Państwu usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli organizację i obsługę warsztatów geologicznych, a także innych zajęć mieszczących się w profilu i działalności naszej firmy , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3.5. wszystkie usługi wymienione w punkcie 3.1. wiążą się z dokumentacją fotograficzną i audio-wizualną wizerunku uczestników korzystających z usług LAVASTONE, który to wizerunek LAVASTONE może wykorzystać we wszystkich mediach społecznościowych – Facebook, Twitter, YouTube, Google i inne, oraz dokumentacja może być użyta do spotów, broszur, ulotek, plakatów reklamowych LAVASTONE. Dokumentacja ta działa w sposób zautomatyzowany w zależności od potrzeb i zapotrzebowania.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy pisemnej lub ustnej, której jesteście Państwo stroną.

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3.

5. Okres przechowywania danych.
5.1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
5.2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Udostępnianie danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
7.1. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
7.2. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

8. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
8.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8.2. prawo do przenoszenia danych;
8.3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8.4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
8.5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
8.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
9.1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;
9.2. świadczenia usług na podstawie umów słownych
9.3. jako umowę słowną rozumie się zakupienie biletu wstępu, wykupienie vouchera, dokonanie rezerwacji , opłaty za wybraną usługę
9.2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Kontakt

Michał Kwaśnik Lavastone
51-315 Wrocław, ul. Kiełczowska 22A/8
nr konta: 15 1090 2590 0000 0001 4339 6282

+48 661 779 381
lavastone.office@gmail.com

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz w polityce prywatności.

sklep z minerałami, warsztaty geoedukacyjne, geologia, wykłady, wycieczki, pilot wycieczek, lavastone

Kontakt

Michał Kwaśnik
661 779 381
lavastone.office@gmail.com

Lavastone WhatsApp
Wysłano do LAvastone